CBÜKAM TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ARAŞTIRMALAR- PROJELER

Manisa İlinde Anne Ölümleri ve Anne Ölümleri İçin Riskli Durumları Önlenmesi  Projesi
( CBÜ Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü)

Anne ölümlerinin seviyesi sağlık hizmetlerinin sağlanması ve kalitesi bakımından çok boyutlu bir kalkınma göstergesidir. Dolayısıyla bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşam düzeyini iyileştirmek amacıyla kalkınma düzeyini izleyen ve bu alandaki politikaları önceliklerini belirleyen uluslararası kuruluşların önem verdiği ve dikkat ettiği bir gösterge haline gelmiştir. Bu proje kapsamında Manisa’da 2010-2015 yılları arasında anne ölümlerinin ve anne ölümleri için riskli durumların azaltılması amaçlanmaktadır.

I. Yakın Erimli Amaçlar:

Bu temel amaç altında belirlenen alt amaçlar şunlardır:

1. Toplum ve Aile Sağlığı Şubesinin Gebelik izlemi performans değerlendirmesi çalışmaları kapsamında Manisa İlinde gebelik izlemlerinin yeterliliğini değerlendirmek

2. Anne ölümleri ve Anne Ölümleri İçin Riskli Durumlar konusunda surveyans sisteminin geliştirmek

Anne ölümleri surveyans sistemine, anne ölümleri için riskli durumların eklenerek surveyans sisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır

3. Manisa’da birinci basamak sağlık kurumlarında gebelik izlemlerinin kalitesini   iyileştirmek

a. Bİrinci basamak sağlık kurumlarında riskli gebeliklerin izlemini kanıta dayalı rehberlere uygun olarak yürütmek

b. Birinci basamak sağlık kurumlarında çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının gebelik  izlemleri konusunda hizmet içi eğitimini sağlamak

c. Anne ölümleri vaka değerlendirme çalışmalarına anne ölümleri için riskli durumların da eklenmesi

II. Uzun Erimli Amaçlar:

1.  Manisa ilinde anne ölümleri ve anne ölümleri için risk durumları azaltmak 

2.  Türkiye’de anne ölümlerinin azaltılmasında toplum tabanlı bir hizmet modeli geliştirmek

Manisa İlinde İlk ve Orta  Öğretim Okullarına Devam Eden Gençlerde Tütün Kontrolü, Beslenme ve Fiziksel Aktivite Alışkanlıklarının İyileştirilmesi Konusunda Akran Eğitimi Programının Etkililiği
( CBÜ Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi )

Tütün kullanımının kontrolü, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının iyileştirilmesi sağlığın geliştirilmesinde önemlidir. Gençlik dönemi riskli sağlık davranışlarının önlenmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması için en uygun  dönemdir.  Proje kapsamında akran eğitimi yöntemi  kullanılarak gençlerde tütün kullanımın azaltılması, sağlıklı beslenme ve yeterli fiziksel aktivite alışkanlıklarının kazandırılması hedeflenmektedir. Bu araştırma Manisa kent merkezinde yer alan ilköğretim ve ortaöğretim okullarına devam eden gençlerde  2010-2011 eğitim- öğretim yılından itibaren 3 yıl süre ile yürütülecektir.

Manisa kent merkezinde yer alan ilköğretim ve ortaöğretim okullarından çalışmaya katılmayı kabul eden 16  ilköğretim okulunda toplam 13377 öğrenci (474 şube);  7 lisede toplam 6171  öğrenci (189 şube) bulunmaktadır. Kontrol grubu olarak seçilen   16 ilköğretim okuluna toplam 10444 öğrenci (443 şube);  7 liseye  toplam 5204 öğrenci (183 şube) devam etmektedir. Programın etkililiği bu okullara devam eden öğrencilerden İlköğretim okulları  ve liseler için ayrı olmak üzere girişim grubunda ve kontrol gruplarında şube tabanlı random seçilecek 2000’er öğrenci üzerinde (toplam 8000 öğrenci) değerlendirilecektir.

Manisa İlinde Orta  Öğretim Okullarına Devam Eden Gençlerin  Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadının Statüsü Konusundaki Görüşleri
( CBÜ Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Manisa İl Milli Eğitim  Müdürlüğü, Kimsesizler ve Güçsüzler Vakfı Manisa Şubesi )

Ulusal ve uluslararası boyutta çok sayıda yasa ve düzenlemeye rağmen din, dil, yaş, cinsiyet, eğitim gibi pek çok nedene dayanılarak; açık ya da gizli ayrımcılık sonucu bazı kişi ya da grupların eşitsiz bir konuma gelmeleri en önemli toplumsal sorunlardan birini oluşturur. Bunlar içerisinde kadın erkek ayrımcılığı da, tüm dünyada kendine yer edinmekte ve özellikle kadınların çalışma yaşamında belirleyici olmaya devam etmektedir. Toplumda kadına ve erkeğe yüklenen bu rollerin,  eğitim gören gençler açısından nasıl bir anlam taşıdığının araştırılması, aydın bireyler yetiştirmeyi hedefleyen toplumlarda, öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki görüşlerini ortaya çıkarması bakımından anlamlı olacaktır. Ayrıca gençlerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri belirlenerek, gelecek neslin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri eşitlikçi bir biçimde şekillendirilebilir.

Kimsesizler ve Güçsüzler Vakfı Manisa Şubesi’nin yürütmüş olduğu “Kadının Adı Yok” isimli AB  projesi kapsamında planlanan çalışmada  Manisa İlinde Orta  Öğretim Okullarına Devam Eden Gençlerin  Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadının Statüsü Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın Manisa Merkez İlçede bulunan 5 liseye devam eden öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Örnek seçiminde yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzeye göre belirlenen tabakalardan sistematik random örnek seçim yöntemi ile 750 öğrenci seçilmiştir. Öğrencilerin toplumsal cinsiyete rolleri konusundaki görüşlerini sorgulayan bir anket uygulanmıştır. Çalışmanın veri analizi sürdürülmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik